Rastlinná výroba

Usek rastlinnej výroby Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice obhospodáruje 1700 ha ornej pôdy.

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín, olejnín, kukurice a krmovín.

Časť úrody odpredáme po žatve a druhú časť skladujeme a predávame v podnikovej predajni, alebo z nej vyrábame krmnú zmes pre hydinu, ošípané a hovädzí dobytok.

Súčasťou a neoddeliteľnou častou rastlinnej výroby je aj pozberová linka s čističkou a sušičkou kde sa pripravuje úroda (obilie) na skladovanie alebo odpredaj.